Rosen Plaza

 

9700 International Drive

Orlando FL 32819

Tel: (407) 996-9700

www.RosenPlaza.com